Yoshiko Tatsumi

privatework
model : Yoshiko Tatsumi